Υπηρεσίες

Σήμερα όσο ποτέ οι Δημόσιοι Φορείς και οι Οργανισμοί καλούνται ξεπερνώντας ακόμα και τις δυνατότητές τους να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην προσπάθεια να βοηθήσει τους Φορείς και Οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες αυτές, παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων τόσο για τους ίδιους τους οργανισμούς/φορείς όσο και για τα ενδιαφερόμενα στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Μερικά παραδείγματα υπηρεσιών αποτελούν τα παρακάτω: ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναδιοργάνωση διαδικασιών, υπολογιστικές υποδομές και διατάξεις διαδικτύου, διαλειτουργικότητα διαδικασιών και συστημάτων, ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση, ανοικτά δεδομένα, συνεργατική διακυβέρνηση, συστήματα ηλεκτρονικής συμμετοχής, συστήματα και παρεμβάσεις έξυπνων πόλεων, ηλεκτρονικές δοσοληψίες και πληρωμές, μοντελοποίηση, διαμόρφωση και αξιολόγηση της πολιτικής με βάση τα δεδομένα.

Τα μέλη του ΚΕΗΔ έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Λήψη του τακτικού ηλεκτρονικού δελτίου του ΚΕΗΔ με όλες τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθόδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για κάθε εργαλείο πραγματοποιείται σε βάθος ανάλυση και παρουσίαση παραδειγμάτων.

2. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη Μελετών του ΚΕΗΔ, όπου συγκεντρώνονται και κατηγοριοποιούνται μελέτες, έρευνες και εργασίες στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση στην Ελληνική γλώσσα.

3. Πρόσβαση στο Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Άρθρων του Κέντρου, με εργασίες στην Αγγλική γλώσσα, κατηγοριοποιημένες ανά επιστημονικό πεδίο και υποπεριοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη Προτύπων και Κανονισμών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου αναλύονται και κατηγοριοποιούνται τα τρέχοντα και επερχόμενα πρότυπα σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Χρήση και εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά εργαλεία του Κέντρου, τα οποία αποτελούν σημαντικά βοηθήματα για τον επαγγελματία και ερευνητή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ηλεκτρονικό αγγλο-ελληνικό λεξικό για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, εργαλεία προσομοίωσης και ανασχεδιασμού διαδικασιών, μητρώα υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, ειδικά κωδικολόγια, βιβλιοθήκες ανοικτών διαδικτυακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα)

6. Πρόσβαση στα αποτελέσματα ερευνητικών έργων και βέλτιστων πρακτικών, κατηγοριοποιημένων και πλήρως μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα.

7. Συμμετοχή σε ειδικές ημερίδες για την επίδειξη τεχνολογιών και καινοτομικών προσεγγίσεων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

8. Συμμετοχή σε προτάσεις ερευνητικών, συγχρηματοδοτούμενων έργων που το ΚΕΗΔ συντονίζει με συνεργαζόμενους φορείς από Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεσόγειο.

9. Πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΗΔ, τα οποία υλοποιούνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα δια βίου μάθησης.

10. Δυνατότητα ανάθεσης εξειδικευμένης έρευνας για την επίλυση προβλημάτων ή ανασχεδιασμό διαδικασιών σε Δημόσιους Οργανισμούς.
Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΚΕΗΔ έχουν τη δυνατότητα να προωθούν εξειδικευμένες λύσεις, μετά την πιστοποίησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου.