Ψηφιακή Διακυβέρνηση 1.0 : Θεμέλια της Ψηφιακής διακυβέρνησης

Η ενότητα Ψηφιακή Διακυβέρνση 1.0. είναι μια εισαγωγή στο θέμα της ψηφιακής κυβέρνησης που περιγράφει τις προσπάθειες στην τυποποίηση, τις πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας και τα θέματα της διαχείρισης της καινοτομίας στον […]

Continue reading "Ψηφιακή Διακυβέρνηση 1.0 : Θεμέλια της Ψηφιακής διακυβέρνησης"

Ψηφιακή Διακυβέρνηση 2.0.: Ψηφιακή διακυβέρνηση και δέσμευση

Η ενότητα Ψηφιακή Διακυβέρνηση 2.0 εστιάζει στην ψηφιακή διακυβέρνηση και την εμπλοκή των πολιτών όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, τα ανοιχτά δεδομένα…

Continue reading "Ψηφιακή Διακυβέρνηση 2.0.: Ψηφιακή διακυβέρνηση και δέσμευση"

Ψηφιακή Διακυβέρνηση 3.0 : Λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής βασισμένες στα δεδομένα

Το μάθημα Ψηφιακή Διακυβέρνηση 3.0 περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τεκμηριωμένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ενότητες όπως: Μεγάλα δεδομένα, έξυπνες πόλεις …

Continue reading "Ψηφιακή Διακυβέρνηση 3.0 : Λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής βασισμένες στα δεδομένα"