Νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας

Τη σύσταση ενός νέου οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια εξετάζει η ΕΕ. Ο συγκεκριμένος θα βασίζεται στον υφιστάμενο Οργανισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και θα έχει ως μόνιμη εντολή να συνδράμει τα κράτη μέλη στην αποτελεσματική αποτροπή και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Θα ενισχύσει την ετοιμότητα αντίδρασης της ΕΕ μέσω της διοργάνωσης ετήσιων πανευρωπαϊκών ασκήσεων με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, καθώς και μέσω της διασφάλισης της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με απειλές, η οποία θα επιτευχθεί με τη δημιουργία κέντρων ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών. Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα συμβάλει στην εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, η οποία προβλέπει υποχρεώσεις κοινοποίησης των σοβαρών συμβάντων στις εθνικές αρχές.

Ο Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια θα συμβάλει επίσης στη θέσπιση και εφαρμογή του πλαισίου πιστοποίησης ενωσιακού επιπέδου, το οποίο προτείνει η Επιτροπή για να εξασφαλίζεται ότι προϊόντα και υπηρεσίες είναι ασφαλή σε επίπεδο κυβερνοχώρου. Όπως μπορούν σήμερα οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στα τρόφιμα που καταναλώνουν χάρη στις ενωσιακές επισημάνσεις των τροφίμων, νέα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά κυβερνοασφάλειας θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία των δισεκατομμυρίων συσκευών («διαδίκτυο των πραγμάτων») στις οποίες βασίζονται οι σύγχρονες υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως τα δίκτυα ενέργειας και μεταφορών, αλλά και νέων καταναλωτικών προϊόντων, όπως τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά κυβερνοασφάλειας θα αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος που σήμερα βαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Αποτελεί στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ να εξασφαλίσει ότι τα τεχνολογικά εργαλεία κυβερνοασφάλειας αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε, αφενός, να προάγουν την άνθηση της ψηφιακής οικονομίας και, αφετέρου, να προστατεύουν την ασφάλεια, την κοινωνία και τη δημοκρατία. Στην προστασία αυτή περιλαμβάνεται η προστασία των κρίσιμων πόρων υλισμικού και λογισμικού.

Περισσότερες Πληροφορίες / Πηγή: www.ictplus.gr