Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Ε.Π.Δ.) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2017 (COM (2017) 134). Το πλαίσιο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη δημιουργία διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Προσφέρει στις δημόσιες διοικήσεις συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δραστηριοτήτων τους, την ίδρυση δια-οργανωτικών σχέσεων, τον εξορθολογισμό ψηφιακών υπηρεσιών που υποστηρίζουν end-to-end ψηφιακές υπηρεσίες, και την διασφάλιση ότι τόσο η υπάρχουσα όσο και η νέα νομοθεσία δεν θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την ύπαρξη διαλειτουργικότητας.

Το νέο Ε.Π.Δ. πραγματοποιείται στα πλαίσια της προτεραιότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία μίας νέας [restrict]Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς[/restrict][not_logged_in]Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς[/not_logged_in] στην Ευρώπη. Ο δημόσιος τομέας, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής απασχόλησης και περίπου το ένα πέμπτο του Α.Ε.Π. της Ε.Ε. μέσω των δημόσιων συμβάσεων, παίζει καθοριστικό ρόλο στη ψηφιακή ενιαία αγορά ως ρυθμιστής, παροχέας υπηρεσιών και εργοδότης.

Η επιτυχής εφαρμογή της Ε.Π.Δ. θα βελτιώσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών και θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι δημόσιες διοικήσεις θα μπορούν, πλέον, να συνεργάζονται ψηφιακά.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”true” class=”easyresponsivetab” tabcolor=”#1e73be” tabheadcolor=”#ffffff” seltabcolor=”#00bcff” seltabheadcolor=”#ffffff”] [restab title=”Γιατί το νέο Ε.Π.Δ. ” active=”active”]

Η πρώτη έκδοση του Ε.Π.Δ. εγκρίθηκε το 2010. Δεδομένου ότι ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών αναπτύσσεται με γρήγορη ταχύτητα και νέες πολιτικές της Ε.Ε. έχουν προκύψει, το Ε.Π.Δ., μετά από έξι χρόνια ύπαρξης, χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση. Το πλαίσιο πρέπει να αντιδράσει καλύτερα στις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, όπως τα ανοικτά δεδομένα και το cloud computing. Χρειάστηκε επίσης να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την πιο πρόσφατη αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε.

Η ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της [restrict]διαβούλευσης [/restrict][not_logged_in]διαβούλευσης[/not_logged_in] με τους ενδιαφερομένους που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο-Ιούνιο του 2016, στοχεύοντας τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, καθώς και οργανισμούς και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις. Ο στόχος της διαβούλευσης ήταν να ανιχνεύσει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή του Ε.Π.Δ., να προσδιορίσει τις επιπτώσεις που αναμένεται η αναθεώρησή του, καθώς και η συλλογή σχολίων σχετικά με την προστιθέμενη αξία της Ε.Ε. και τη συνοχή της πρωτοβουλίας.

[/restab] [restab title=”Τι άλλαξε”]

Το νέο πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο πώς πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη οι αρχές της διαλειτουργικότητας και τα πρότυπα. Ο αριθμός των συστάσεων έχει αυξηθεί από 25 σε 47. Οι αναθεωρημένες συστάσεις της διαλειτουργικότητας έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους, με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη διαχείριση των πληροφοριών, στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αυτό είναι, λοιπόν, το αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες πολιτικές της Ε.Ε., όπως την [restrict]αναθεωρημένη οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα [/restrict][not_logged_in]αναθεωρημένη οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα[/not_logged_in], την [restrict]οδηγία INSPIRE [/restrict][not_logged_in]οδηγία INSPIRE[/not_logged_in] και τον [restrict]κανονισμό eIDAS [/restrict][not_logged_in]κανονισμό eIDAS[/not_logged_in]. Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η [restrict]Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Cloud [/restrict][not_logged_in]Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Cloud[/not_logged_in], το [restrict]σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 [/restrict][not_logged_in]σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020[/not_logged_in], και τα προβλεπόμενα μέσα, όπως η ενιαία ψηφιακή πύλη.

[/restab] [restab title=”Πλεονεκτήματα”]

Όλες οι χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν ψηφιοποιούν τις δημόσιες διοικήσεις τους. Ακολουθώντας τις συστάσεις που παρέχονται από το νέο E.Π.Δ., οι χώρες της Ε.Ε θα ακολουθήσουν μια κοινή προσέγγιση όταν διαθέσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο, όταν διαχειρίζονται τις πηγές των πληροφοριών τους, ή όταν ασχοληθούν με τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων.

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες, όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων τους, αλλά και σε διάφορες χώρες και τομείς πολιτικής. Με άλλα λόγια, θα εφαρμόσουν τη διαλειτουργικότητα στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση χρόνου, μείωση του κόστους, την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

[/restab] [restab title=”Εφαρμογή του Ε.Π.Δ.: Σχέδιο δράσης για τη Διαλειτουργικότητα”]

Το Ε.Π.Δ. συνοδεύεται από το σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα, το οποίο περιγράφει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υποστηρίζει η εφαρμογή της Ε.Π.Δ από το 2016 έως το 2020.

Το σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα αποτελείται από πέντε τομείς εστίασης, των ζητημάτων που συνδέονται με την αναγνώριση των μηχανισμών που διέπουν τη διαλειτουργικότητα, τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της διαλειτουργικότητας. Καλύπτει επίσης την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την προώθηση των βασικών εργαλείων διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τελικών χρηστών.

[/restab] [restab title=”Επόμενα Βήματα”]

Μέσω του προγράμματος ISA², η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διέπει και θα συντονίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση του πλαισίου, χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων και μετρήσιμους στόχους.

Οι χώρες της Ε.Ε. αναμένεται να συμπληρώσουν τις δράσεις της Ε.Ε., που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα, με τις εθνικές δράσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη συνοχή. Αυτό είναι απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή της διαλειτουργικότητας στο δημόσιο τομέα εντός της Ε.Ε. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή του νέου Ε.Π.Δ. μέχρι το τέλος του 2019.

[/restab] [/restabs]

Επιπλέον Πληροφορίες

[not_logged_in][alert type=”warning” icon-size=”big”]Για να δείτε το περιεχόμενο πρέπει να συνδεθείτε πατώντας Εδώ.[/alert][/not_logged_in]

Σχετικά με το EIF

[restrict] [/restrict] [not_logged_in]
  • EIF Leaflet
  • EIF Brochure
  • Blog post by K. Bovalis
[/not_logged_in]

Επίσημα Έγγραφα

[restrict] [/restrict] [not_logged_in]
  • Communication from the European Commission
  • Annex I: Interoperability Action Plan
  • Annex II: EIF
  • Documents in all EU languages
[/not_logged_in]

Videos

[restrict] [/restrict] [not_logged_in]
  • Live chat with G. Ingestad 
[/not_logged_in]

Links

[restrict] [/restrict] [not_logged_in]
  • Press release on the EIF adoption
  • EIF consultation (April – June 2016)
[/not_logged_in]