Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Ε.Π.Δ.) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2017 (COM (2017) 134). Το πλαίσιο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη δημιουργία διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Προσφέρει στις […]

Continue reading "Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας"