Προειδοποίηση της ΕΕ στα κράτη-μέλη για την κυβερνοασφάλεια.

Προειδοποιητική επιστολή σε 17 κράτη μέλη, με την οποία τους
ζητά να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την πρώτη νομοθετική πράξη σε
επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση
αφορά και την Ελλάδα, όπως και τα ακόλουθα κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και
Ρουμανία.

Μέσω της επιστολής η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν πλήρως
την Οδηγία για την κυβερνοασφάλεια στο εθνικό τους δίκαιο. Στόχος της Οδηγίας
σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS —
οδηγία 2016/1148/ΕΕ) είναι να επιτευχθεί εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας των
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ με την ανάπτυξη εθνικών
ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας. Επίσης, η Οδηγία στοχεύει στην ενίσχυση της
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και τη θέσπιση υποχρεώσεων κοινοποίησης συμβάντων
όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους
ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία NIS στην εθνική
νομοθεσία έως τις 9 Μαΐου 2018, δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του
2016. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία 21 μηνών για να τη μεταφέρουν στο εθνικό
τους δίκαιο και διαθέτουν έξι ακόμα μήνες για να προσδιορίσουν τους φορείς
εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών.

Επόμενο στάδιο

Μέχρι στιγμής, 11 κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
πλήρη μεταφορά της Οδηγίας και βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου της μεταφοράς,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα
της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

Να σημειωθεί ότι η Ένωση χρηματοδοτεί την ταχύτερη μεταφορά της Οδηγίας NIS
στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών με 38 εκατ.ευρώ μέσα από τον μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδότηση 38 εκατ. ευρώ. Η Οδηγία περιέχει τους
πρώτους νομικά δεσμευτικούς κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ και
δημιουργεί υψηλό ενιαίο επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δέσμη παραβάσεων

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για
υποθέσεις παράβασης της νομοθεσίας κινεί νομική διαδικασία κατά των
κρατών-μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του
Κοινοτικού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και
διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής
της Κοινοτικής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 80 υποθέσεις, στις οποίες οι
εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η
Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Περισσότερες Πληροφορίες στην Πηγή: https://www.itsecuritypro.gr/